نرم افزار طیف سنج UV

مقدمه:

یک دستگاه اسپکتروفتومتر ماورای بنفش – مرئی شامل یک منبع نوری ، یک تکفام‌ساز و یک آشکار کننده است. منبع نوری ، عموما یک لامپ دیوتریم است که در ناحیه ماورای بنفش از طیف الکترومغناطیسی تابش می‌کند. منبع نوری دوم یعنی لامپ تنگستن ، برای طولهای موجهای ناحیه مرئی از طیف الکترومغناطیسی بکار می‌رود. تکفام‌ساز یک شبکه پراش است و نقش آن ، پخش کردن پرتو نوری به طول موجهای تشکیل شده از آن است. مجموعه ای از روزنه‌ها ، طول موج مورد نظر را بر روی سلول نمونه متمرکز می‌سازند. آشکار کننده در این پروژه یک CCD با 700TVL می باشد که وظیفه آشکار سازی طیف نوری مشخصی را دارد. این نوع آشکار کننده دارای هیچ قسمت متحرکی نبوده ، می‌تواند طیفها را به‌سرعت ثبت کند. علاوه بر این ، خروجی آن به یک کامپیوتر داده شده که قادر است اطلاعات را پردازش کرده و فرمتهای خروجی مفید و متنوعی را فراهم سازد.

 

uv-spectrometer03.jpg

 

ساختمان و نحوه عملکرد طیف سنج:

در زیر ساختمان طیف سنج از لحاظ اپتیکی مشاهده می شود.

diagram-uv-spectrumeter.jpg

 

ناحیه مورد نظر جهت پردازش تصویر:

در زیر تصاویری از ناحیه که تصویر آن توسط دوربین بررسی می شود و مورد پردازش تصویر قرار میگیرد را مشاهده می نمائید. گراف طیف سنج نیز بر اساس این تصویر و میزان عبور هر طول موج خاص محاسبه و توسط نرم افزار نمایش داده می شود.

bw-color-uv.jpg

 

اعمال تنظیمات لازم در نرم افزار:

در زیر تصاویر بخش هایی از نرم افزار که توسط آن ابتدا و انتهای طیف مورد بررسی و قابل نمایش در گراف مشاهده میشود. همچنین حداکثر و حداقل میزان شدت نور نیز پس از انجام محاسبات توسط مهندس اپتیک سیستم وارد می گردد.

uv-spectrometer02.jpg

 

انتخاب ناحیه مورد بررسی در نرم افزار:

این ناحیه از این پس مورد پردازش قرار خواهد گرفت و ابتدا و انتهای آن با ابتدا و انتهای گراف نمایش طیف و شدت نور با یکدیگر کاملا منطبق خواهد شد.

uv-spectrometer01.jpg

عملکرد نرم افزار در حالتهای مختلف عبور و عدم عبور نور UV :

در زیر تصاویر عملکرد نرم افزار در حالتهای مختلف میزان عبور طیف ماورا بنفش و شدن آن مشاهده می شود.

uv-spectrometer05.jpg

uv-spectrometer06.jpg

uv-spectrometer04.jpg